یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی برگزیدگان خودرا شناخت

یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی برگزیدگان خودرا شناخت

دانشگاه فارسی: برگزیدگان و پژوهشگران برتر یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، برگزیدگان یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، بامداد امروز دوشنبه معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در آیین اختتامیه جشنواره بین المللی فارابی، صاحبان ۱۹ اثر برگزیده داخلی (۲۰ نفر) و هفت شخصیت برگزیده خارجی در حوزه ایران شناسی و اسلام شناسی از کشورهای اندونزی، لبنان، انگلستان، ژاپن، کانادا، گرجستان و آمریکا و همینطور هشت شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی شامل ۲ تن از شخصیت های فقید پیشرو علوم انسانی و اسلامی و دو نفر از پیشکسوتان علوم انسانی ایران، یک مترجم برتر، نظریه پرداز برجسته و انجمن علمی و نشریه علمی بعنوان برگزیدگان حائز رتبه یا شایسته تقدیر برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بین ۱۹ اثر برگزیده داخلی، ۱۵ اثر رساله دکتری و چهار اثر کتاب قرار داشت و از لحاظ رده سنی، ۱۱ اثر در بخش بزرگسال و هشت اثر در بخش جوان برگزیده شده اند.

در بخش ویژه جشنواره فارابی از مرحوم آیت الله ابراهیم امینی و مرحوم داریوش شایگان بعنوان شخصیت های پیشرو علوم انسانی و اسلامی و از منصوره اتحادیه و غلام عباس توسلی بعنوان ۲ پیشکسوت علوم انسانی ایران تجلیل شد.

در این بخش، حجت الاسلام نجف لک زایی بعنوان نظریه پرداز برجسته (به پیشنهاد هیات پشتیبانی از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره) و عبدالله کوثری بعنوان مترجم برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

از بین نهادهای پژوهشی فعال در حوزه علوم انسانی و اسلامی هم از انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات بعنوان انجمن علمی برتر و از Journal of research in applied linguistics بعنوان فصلنامه علمی برتر تقدیر گردید.

در بخش برگزیدگان گروه های علمی در گروه اخلاق، ادیان و عرفان، حسین خندق آبادی، دانش آموخته دانشگاه ادیان و مذاهب با عرضه رساله دکتری خود با عنوان «شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی نزد قاضی عبدالجبار و ابوحامد غزالی» در سطح بزرگسال و سید مرتضی طباطبائی، دانش آموخته دانشگاه اصفهان با عرضه رساله دکتری خود با عنوان «اصول اخلاقی کاربری تکنولوژی مدرن: الگویی تلفیقی برپایه مکاتب وظیفه گرا، پیامدگرا و فضیلت گرا» در سطح جوان، شایسته تقدیر شناخته شدند.

در گروه تاریخ، جغرافیا و دیرینه شناسی هم الهه محبوب فریمانی، دانش آموخته دانشگاه پیام نور (مرکز تحصیلات تکمیلی تهران) با عرضه رساله دکتری خود با عنوان «بررسی دفاتر مالی عصر صفوی (مطالعه موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)» بعنوان برگزیده دوم سطح بزرگسال و اسماعیل همتی ازندریانی دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینا با عرضه رساله دکتری خود با عنوان « بررسی و تحلیل مجموعه معماری دستکند ارزانفود – همدان» بعنوان برگزیده اول بخش جوان یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی معرفی و تقدیر گردید.

در گروه حقوق در سطح بزرگسال هیچ اثری بعنوان برگزیده یا شایسته تقدیر شناخته نشد و در سطح جوان، فاطمه فتح پور، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی با عرضه رساله خود با عنوان «مقابله با تروریسم در پرتو دکترین امنیت انسانی» موفق به کسب عنوان برگزیده سوم شد.

در گروه زبان، ادبیات و زبان شناسی، وحید صادقی به علت تالیف کتاب «ساخت نوایی زبان فارسی – تکیه واژگانی و آهنگ» چاپ سازمان سمت در بخش بزرگسال بعنوان برگزیده رتبه دوم، معرفی و قدرت الله ضرونی، دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز به علت رساله دکتری خود با عنوان «بوطیقای غزل نو: جریان شناسی و تحلیل مولفه های آن» در سطح جوان، شایسته تقدیر شناخته شد.

در گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات یازدهمین دوره جشنواره فارابی نیز برگزیده یا شایسته تقدیری در سطح جوان نداشت. میثم اهرابیان صدر، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی با عرضه رساله دکتری با عنوان «موردپژوهی نابرابری فضایی و مناسبات اجتماعی در رابطه با آن در شهر تهران از ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۷) بعنوان شایسته تقدیر در سطح بزرگسال معرفی و تقدیر گردید.

در گروه علوم تربیتی، روان شناسی و علوم ورزشی که بیشترین آثار واصله به دبیرخانه جشنواره را داشت، در سطح بزرگسال، مسعود جان بزرگی و آیت الله سید محمد غروی با تالیف کتاب «اصول درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی» از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت بعنوان شایسته تقدیر عرضه شدند و در سطح جوان هم هیچ اثری برگزیده یا شایسته تقدیر شناخته نشد.

در گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، عباس منوچهری باغبادرانی با عرضه کتاب «فراسوی رنج و رویا؛ روایتی دلالتی – پارادایمی از تفکر سیاسی» بعنوان برگزیده سوم در سطح بزرگسال و علی اسمعیلی اردکانی، دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی با عرضه رساله خود با عنوان «دیالکتیک مفهوم و واقعیت؛ مسئله مهاجرت و تحول مفهوم آن در اتحادیه اروپائی ۲۰۰۸ -۰ ۲۰۱۶» بعنوان شایسته تقدیر در سطح جوان معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث محمدعلی طباطبائی، دانش آموخته دانشگاه تهران با عرضه رساله دکتری با عنوان «بررسی زمینه های تاریخی اعتقاد به تحریف تورات و انجیل در بین مسلمانان نخستین» بعنوان برگزیده دوم سطح بزرگسال تقدیر گردید و زهرا کلباسی اشتری، دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان هم با عرضه رساله دکتری خود با عنوان «نظریه نزول پیوسته آیات در سوره های قرآن کریم» در سطح جوان، شایسته تقدیر شناخته شد.

در گروه فلسفه، منطق و کلام نیز در سطح بزرگسال، سید جمال الدین میرشرف الدین، دانش آموخته دانشگاه تهران با عرضه رساله دکتری با عنوان «دانایی عملی در اندیشه ارسطویی (پیش درآمدی بر فلسفه عملی بر بنیاد فرونسیس ارسطویی) » و در سطح جوان، مصطفی زالی، دانش آموخته دانشگاه تهران با عرضه رساله دکتری خود با عنوان «ضرورت و امکان تبیین امر مطلق در فلسفه هگل» بعنوان حائز رتبه دوم شناخته شدند.

در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری در سطح بزرگسال، حبیب الله عظیمی با عرضه کتاب «نسخه نامه: کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های لیست نویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها» (بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی) شایسته تقدیر شناخته شد و در سطح جوان هیچ اثری برگزیده یا شایسته تقدیر شناخته نشد.

گروه مطالعات هنر و زیبایی شناسی هم اثر برگزیده یا شایسته تقدیری در سطح جوان نداشت؛ در سطح بزرگسال، مریم ایزدی دهکردی، دانش آموخته دانشگاه ادیان و مذاهب با عرضه رساله دکتری با عنوان «خاستگاه و آداب معنوی صنایع و هنر در فتوت نامه های ایرانی اسلامی» شایسته تقدیر شناخته شد.

در گروه مطالعات میان رشته ای در سطح بزرگسال، محمود زمانی، دانش آموخته دانشگاه تهران با عرضه رساله دکتری با عنوان «تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها» شایسته تقدیر و در سطح جوان، پریا پارسا، دانش آموخته دانشگاه هنر اسلامی تبریز با عرضه رساله دکتری با عنوان «تبیین الگوی شهر مربی کودک از منظر اندیشه اسلامی» برگزیده حائز رتبه سوم ارائه شد.

داوران یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی در گروه علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، گروه فقه و اصول و گروه مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) اثری را حائز شرایط کسب عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر ندانستند.

در بخش بین الملل یازدهمین دوره جشنواره فارابی هم جیمز وینستون موریس از آمریکا، لیندا کلارک از کانادا، حیدر باقر از اندونزی و علی مهدی زیتون از لبنان به علت جمیع آثارشان در حوزه اسلام شناسی و نوبوآکی کندو از ژاپن، سوزان روف از انگلستان و گریگول برادزه از گرجستان به علت جمیع آثارشان در حوزه ایران شناسی بعنوان برگزیدگان جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.منبع:

1399/05/27
22:12:34
5.0 / 5
1481
تگهای خبر: آموزش , انجمن , پژوهشگر , تحصیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است