گزارش علمی مهر؛

تقویم نجومی مهرماه، اوج درخشندگی یك دنباله دار و رصد ۵ بارش شهابی

تقویم نجومی مهرماه، اوج درخشندگی یك دنباله دار و رصد ۵ بارش شهابی

به گزارش دانشگاه فارسی در تقویم نجومی مهرماه می توان درخشندگی یك دنباله دار، صورت فلكی حوت، پرنورترین ستاره صورت فلكی عقرب و ۵ اوج بارش شهابی را رصد كرد.به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، كشور ما ایران از نظر نجوم شرایط خوبی دارد ازاین رو می توان خیلی از رویدادهای نجومی را به راحتی رصد كرد. در همین راستا در صدد برآمدیم تا رویدادهای نجومی مهرماه امسال را مرور نماییم.
سه شنبه ۲ مهر؛
در این روز سیارك «وستا» در ساعت ۲۳: ۴۰ در اقامت شرقی است و متوقف می شود و حركت رجعی را آغاز می كند. با قدر ۶.۹ توسط چشم غیر مسلح قابل رویت نیست و حداقل به دوربین دوچشمی یا تلسكوپی كوچك برای دیدن آن نیاز است.
«مقارنه ماه و خوشه كندوی عسل» كه در ساعت ۲۳: ۴۶ جدایی زاویه ای این دو اتفاق می افتد صفر درجه است و اختفا رخ می دهد اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعت ۰۲: ۲۶ روز بعد می توان آنها را با جدایی ۱.۸ درجه مشاهده كرد.
چهارشنبه ۳ مهر
قبل از طلوع خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین تاب ماه است. نور خورشید به زمین می تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریك ماه می تابد و آنرا كمی روشن و قابل مشاهده می كند كه به آن زمین تاب می گویند.
پنجشنبه ۴ مهر
«مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد» (پرنورترین ستاره صورت فلكی اسد) در ساعت ۱۲: ۴۶ در روز ۴مهر رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۲.۷ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. همینطور كمی قبل تر از این زمان در ساعت ۰۵: ۳۶ با جدایی ۴.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
دنباله دار «آفریكانو» در ساعت ۱۹: ۰۱ به حداكثر درخشندگی از قدر ۹.۶ می رسد. در این زمان برای چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست و توسط دوربین دوچشمی به شاید سختی بتوان آنرا دید، با استفاده از تلسكوپهای كوچك با قطر بیشتر از ۷۰ سانتی متر می توان آنرا بهتر دید.
جمعه ۵ مهر
دنباله دار آفریكانو در ساعت ۱۴: ۲۰ در كمترین فاصله از زمین برابر با ۷۳.۹ میلیون كیلومتر است
شنبه ۶ مهر
مقارنه ماه و مریخ در ساعت ۰۳: ۳۸رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۳.۷ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. همینطور در این تاریخ ماه در ساعت ۰۵: ۴۶ در كمترین فاصله از زمین برابر با ۳۵۷۹۴۴ كیلومتر قرار دارد.
مقارنه عُطارد و ستاره سماك اعزل (پرنورترین ستاره صورت فلكی سنبله) در ساعت ۲۱: ۲۸. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۴ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
ماه نو در ساعت ۲۱: ۵۷. در این زمان ماه درخلال زمین و خورشید قرار می گیرد و ازاین رو قابل مشاهده نیست.
یكشنبه ۷ مهر
صورت فلكی حوت در مقابله با خورشید قرار دارد و در نیمه شب از نصف النهار ناظر عبور می كند ازاین رو بهترین زمان برای رصد آن در آسمان شب است. رخگرد عرضی ماه در ساعت ۱۱: ۰۵ به مقدار چشم گیر ۶.۵ درجه جنوبی می رسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی هم برابر با ۲.۸ درجه شرقی است.
مقارنه ماه و زهره در ساعت ۱۷: ۴۲ هم هفتم مهرماه رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۳.۴ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
مقارنه ماه و ستاره سماك اعزل (پرنورترین ستاره صورت فلكی سنبله) در ساعت ۲۳: ۳۰. در زمان مقارنه جدایی این دو ۶.۸ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
دوشنبه ۸ مهر
مقارنه ماه و عُطارِد در ساعت ۰۱: ۳۱. در زمان مقارنه جدایی این دو ۵.۷ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
چهارشنبه ۱۰ مهر
شروع فعالیت بارش شهابی «جباری». این بارش روز دوشنبه ۲۱ مهر به اوج می رسد كه در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۲۵ شهاب در ساعت داشت.
رخگرد ماه در ساعت ۱۴: ۱۲ به مقدار چشم گیر ۸.۶ درجه می رسد (رخگرد طولی ۷.۴ درجه شرقی و رخگرد عرضی ۴.۵ درجه جنوبی).
سیاره «پلوتو» در ساعت ۱۶: ۱۴ در اقامت غربی است و حركت رجعی آن آخر می یابد. پلوتو خیلی كم نور است (قدر ۱۴.۳) و برای مشاهده آن تلسكوپ بزرگتر از ۱۵۰ سانتی متری نیاز دارید.
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین تاب ماه است. نور خورشید به زمین می تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریك ماه می تابد و آنرا كمی روشن و قابل مشاهده می كند كه به آن زمین تاب می گویند.
مقارنه زهره و ستاره سماك اعزل (پرنورترین ستاره صورت فلكی سنبله) در ساعت ۲۲: ۵۶. در زمان مقارنه جدایی این دو ۳.۱ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.
پنجشنبه ۱۱ مهر
مقارنه ماه و قلب العقرب (پرنورترین ستاره صورت فلكی عقرب) در ساعت ۰۵: ۴۴ رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۷.۳ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی قبل تر از این زمان در ساعت ۲۰: ۰۴ روز قبل با جدایی ۱۰.۳ درجه قابل مشاهده هستند.
عطارد در ساعت ۰۹: ۴۲ در بیشترین فاصله از خورشید برابر با ۶۹.۸۲ میلیون كیلومتر قرار دارد.
جمعه ۱۲ مهر
مقارنه ماه و مشتری در ساعت ۰۱: ۰۴ اتفاق می افتد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۴ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. كمی قبل تر از این زمان در ساعت ۲۱: ۰۴ روز قبل با جدایی ۲.۶ درجه قابل مشاهده هستند.
رخگرد طولی ماه در ساعت ۰۱: ۰۶ به مقدار چشم گیر ۷.۹ درجه شرقی می رسد كه باعث می شود دریای بحران ها در دید كاملی قرار بگیرد. رخگرد عرضی هم برابر با ۲.۶ درجه جنوبی است.
شنبه ۱۳ مهر
زحل در این روزها در بهترین وضعیت رصدی عصرگاهی قرار دارد. قدر آن ۰.۵ و برای چشم غیرمسلح به راحتی قابل مشاهده می باشد. میل ماه در این روز، در ساعت ۱۹: ۳۳ برابر با ۲۲.۸- درجه است. این جنوبی ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
تربیع اول ماه در ساعت ۲۰: ۱۸.
ماه در ساعت ۲۲: ۱۶ در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة البروجی ماه برابر با صفر و روبه كاهش است
یكشنبه ۱۴ مهر
مقارنه ماه و زحل در ساعت ۰۱: ۳۰. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۷ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. كمی قبل تر از این زمان در ساعت ۲۲: ۵۰ روز قبل با جدایی ۱.۶ درجه قابل مشاهده هستند.
مقارنه ماه و پلوتو در ساعت ۱۰: ۵۷ رخ میدهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۵ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. كمی بعدتر از این زمان در ساعت ۱۹: ۳۷ با جدایی ۳.۷ درجه قابل مشاهده هستند.
آغاز فعالیت بارش اژدهایی. اوج این بارش سه شنبه ۱۶ مهر خواهد بود. تعداد شهابهای بارش هم هر سال متفاوت می باشد.
سه شنبه ۱۶ مهر
اوج بارش شهابی «اژدهایی» كه در گذشته به صورت غیررسمی با عنوان جیاكوبینیدز هم شناخته می شد، بارشی شهابی است كه بر اثر عبور زمین از میان ردّ دنباله دار دوره ای ۲۱پی/جیاكوبینی - زینر ایجاد می شود. این بارش شهابی هرساله در اواسط مهرماه روی می دهد و معمولاً بین ۱۶ام و ۱۸ام مهر به اوج می رسد.
پنجشنبه ۱۸ مهر
آغاز فعالیت بارش شهابی «دلتا ارابه رانی». این بارش روز شنبه ۲۰ مهر به اوج می رسد كه در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۲ شهاب در ساعت داشت.
پایان فعالیت بارش شهابی اژدهایی.
اوج بارش شهابی «ثوری جنوبی». در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۵ شهاب در ساعت داشت.
ماه در ساعت ۲۱: ۰۳ در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۵۸۲۷ كیلومتر است.
جمعه ۱۹ مهر
مقارنه ماه و نپتون در ساعت ۰۳: ۴۲. در زمان مقارنه جدایی این دو ۴ درجه است كه در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. منبع تقویم سایت مجله نجومی اورانوس است. كمی قبل تر از این زمان در ساعت ۰۳: ۳۲ با جدایی ۴ درجه قابل مشاهده هستند.
شنبه ۲۰ مهر
اوج بارش شهابی دلتا ارابه رانی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۲ شهاب در ساعت داشت.
پلوتو در این روزها در بهترین وضعیت رصدی عصرگاهی قرار دارد. قدر آن ۱۴.۳ و با تلسكوپهای بزرگتر از ۱۵ سانتی متری میتوان آنرا مشاهده كرد.
یكشنبه ۲۱ مهر
رخگرد عرضی ماه در ساعت ۰۹: ۰۰ به مقدار چشم گیر ۶.۶ درجه شمالی می رسد و قطب شمال ماه در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی هم برابر با ۱.۸ درجه غربی است.
دوشنبه ۲۲ مهر
ماه بدر در ساعت ۰۰: ۳۹ رخ می دهد. زمین بین ماه و خورشید قرار دارد و ماه در تمام طول شب در آسمان است.
آغاز فعالیت بارش شهابی «اپسیلون جوزایی». این بارش روز جمعه ۲۹ مهر به اوج می رسد كه در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۳ شهاب در ساعت داشت.
جمعه ۲۶ مهر
پایان فعالیت بارش شهابی دلتا ارابه رانی.
اوج بارش شهابی اپسیلون جوزایی. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۳ شهاب در ساعت داشت.
شنبه ۲۷ مهر
آغاز فعالیت بارش شهابی «اسد اصغری». این بارش روز پنجشنبه ۲ آبان به اوج می رسد كه در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۲ شهاب در ساعت داشت.
یكشنبه ۲۸ مهر
رخگرد طولی ماه در ۰۲: ۱۸ به مقدار چشم گیر ۶.۱ درجه غربی می رسد و ازاین رو دهانه گریمالدی در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد عرضی هم ۰.۶ درجه شمالی است.
حداكثر كشیدگی عصرگاهی عطارد در ساعت ۰۷: ۱۷. بهترین زمان برای رصد عطارد. جدایی زاویه ای خورشید و عطارد برابر با ۲۵ درجه است.
آغاز فعالیت بارش شهابی «ثوری شمالی». این بارش روز سه شنبه ۲۱ آبان به اوج می رسد كه در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۵ شهاب در ساعت داشت.
ماه در ساعت ۱۱: ۰۴ در گره صعودی قرار دارد. در این زمان طول دایرة البروجی ماه صفر و رو به افزایش است.
میل ماه در ساعت ۱۱: ۳۷ برابر با ۲۲.۹ درجه است. این بیشترین میل ماه در این ماه قمری است.
دوشنبه ۲۹ مهر
اوج بارش شهابی جباری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الراس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۲۵ شهاب در ساعت داشت.
تربیع آخر ماه در ساعت ۱۶: ۱۰.

1398/07/03
20:34:25
5.0 / 5
4076
تگهای خبر: تلسكوپ , رساله , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است