گزارش آماری مهر؛

كمبود خوابگاه در ۵۱ دانشگاه علوم پزشكی، وضعیت اسكان كنكوری ها

كمبود خوابگاه در ۵۱ دانشگاه علوم پزشكی، وضعیت اسكان كنكوری ها

به گزارش دانشگاه فارسی از میان ۶۷ دانشكده و دانشگاه علوم پزشكی كشور، ۵۱ دانشگاه اعلام نموده اند كه تعهدی برای عرضه خوابگاه به پذیرفته شدگان كنكور ۹۸ ندارند.


به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در كنكور ۹۸ تا ۲۴ مرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب كدرشته های مورد نظر خود اقدام نمایند. از تعداد ۶۳۰ هزار داوطلب گروه علوم تجربی بیشترین تقاضا برای پذیرش در رشته های دكتری حرفه ای پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی است و این در شرایطی است كه از میان ۶۶ دانشكده و دانشگاه علوم پزشكی كشور، تعداد ۸۸ دانشكده و دانشگاه تعهدی را برای عرضه خوابگاه نمی پذیرند. از تعداد ۶۷ دانشكده و دانشگاه های علوم پزشكی ۵۱ مركز وضعیت كمبودهای خوابگاهی خویش را اعلام نموده اند. سایر مراكز یا شرایط خویش را اعلام نكرده اند و خوابگاه می دهند.جدول شماره یك: وضعیت عرضه خوابگاه در دانشكده های علوم پزشكیردیفدانشكدهشرایط۱دانشكده علوم پزشكی آبادانهیچگونه تعهدی نسبت به تامین و واگذاری خوابگاه به دانشجویان ندارد۲دانشكده علوم پزشكی اسدآباد (همدان)هیچ گونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد۳دانشكده علوم پزشكی اسفرایندر قبال ارائه خوابگاه تعهدی ندارد۴دانشكده علوم پزشكی تربت جامفاقد خوابگاه دولتی، دارای خوابگاه خودگردان (بخش خصوصی)۵دانشكده علوم پزشكی خلخالعدم تعهد در ارائه خوابگاه برای پسران۶دانشكده علوم پزشكی خمینهیچگونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه دولتی ندارد۷دانشكده علوم پزشكی خویفاقد خوابگاه برای دانشجویان دختر و پسر۸دانشكده علوم پزشكی ساوهفاقد خوابگاه برای دانشجویان دختر و پسر۹دانشكده علوم پزشكی سرابدارای خوابگاه پسران به صورت ملكی و خوابگاه دختران به صورت استیجاری۱۰دانشكده علوم پزشكی سیرجانتعهدی در قبال ارائه خوابگاه برای دانشجویان ندارد۱۱دانشكده علوم پزشكی شوشترفاقد خوابگاه. جهت خواهران خوابگاه به صورت مشاركتی با پرداخت هزینه واگذار می شود۱۲دانشكده علوم پزشكی لارستانهیچ تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان ندارد۱۳دانشكده علوم پزشكی نیشابورخوابگاه نداردجدول شماره دو: وضعیت عرضه خوابگاه در دانشگاه های علوم پزشكیردیفدانشگاهشرایط۱دانشگاه علوم بهزیستیفاقد امكانات خوابگاهی۲دانشگاه علوم پزشكی اراكبه علت محدودیت فضای خوابگاهی نسبت به واگذاری خوابگاه محدودیت دارد.۳دانشگاه علوم پزشكی اردبیلفاقد خوابگاه۴دانشگاه علوم پزشكی اصفهاندر كلیه مقاطع تحصیلی در ترم اول فاقد خوابگاه است و هیچگونه تعهدی در قبال اسكان و تامین خوابگاه ندارد.۵دانشگاه علوم پزشكی البرزفاقد خوابگاه ملكی و خوابگاه مشاركتی با ظرفیت محدود۶دانشگاه علوم پزشكی ایلامبه دلیل محدودیت امكانات خوابگاهی از عرضه خوابگاه به تمام دانشجویان معذور است.۷دانشگاه علوم پزشكی بابلهیچگونه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد۸دانشگاه علوم پزشكی بمخوابگاه به دانشجویان پسر تعلق نمی گیرد و دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به اسكان دانشجویان جدیدالورود پسر ندارد.۹دانشگاه علوم پزشكی بندرعباسعدم واگذاری خوابگاه به كلیه رشته های مستقر در شهرستان بندرعباس۱۰دانشگاه علوم پزشكی بوشهرهیچگونه تعهدی جهت خوابگاه ندارد۱۱دانشگاه علوم پزشكی بیرجندعدم تعهد در واگذاری خوابگاه۱۲دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریهخوابگاه دانشجویی دختران به صورت مشاركتی (پرداخت بخشی از هزینه توسط دانشجو) و ملكی و خوابگاه دانشجویی پسران فقط به صورت مشاركتی۱۳دانشگاه علوم پزشكی جهرمعدم تعهد در ارائه خوابگاه و ارائه آن در حد مقدورات به دانشجویان جدید الورود۱۴دانشگاه علوم پزشكی جیرفتبه دلیل ظرفیت محدود خوابگاه دولتی دختران، اولویت اسكان برپایه ضوابط است و افراد مازاد بر ظرفیت به خوابگاه خودگردان معرفی می گردند.۱۵دانشگاه علوم پزشكی بجنوردتعهدی در قبال واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارد.۱۶دانشگاه علوم پزشكی رفسنجانعدم تعهد در قبال خوابگاه۱۷دانشگاه علوم پزشكی زابلاز واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان كلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ معذور است و در صورت واگذاری به صورت خودگردان خواهد بود.۱۸دانشگاه علوم پزشكی زاهدانهیچگونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه و امكانات رفاهی ندارد.۱۹دانشگاه علوم پزشكی زنجانعدم امكان ارائه خوابگاه دولتی به پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۸-۹۹۲۰دانشگاه علوم پزشكی سبزوارتعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد۲۱دانشگاه علوم پزشكی سمنانبه دانشجویان پذیرفته شده شهریه پرداز (پردیس) و اتباع در كلیه رشته ها و مقاطع، خوابگاه تعلق نمی گیرد و به صورت خودگردان است.۲۲دانشگاه علوم پزشكی شاهرودنسبت به تامین خوابگاه به دانشجویان شهریه پرداز و پردیس خودگردان تعهدی ندارد۲۳دانشگاه علوم پزشكی شهركردبا توجه به محدودیت در امكانات خوابگاهی تعهدی برای اسكان ندارد.۲۴دانشگاه علوم پزشكی شیرازعدم امكان واگذاری خوابگاه۲۵دانشگاه علوم پزشكی فساهیچگونه تعهدی در قبال تامین قطعی خوابگاه دانشجویی ندارد و در صورت وجود امكانات، سرویس دهی لازم صورت خواهد گرفت.۲۶دانشگاه علوم پزشكی قمتعهدی در قبال واگذای خوابگاه ندارد۲۷دانشگاه علوم پزشكی كاشانهیچگونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفت هشدگان نداشته و اسكان دانشجویان صرفا در خوابگاه های خودگردان صورت می پذیرد.۲۸دانشگاه علوم پزشكی كردستاندر صورت امكان، خوابگاه به دانشجویان داده می شود و اولویت با دانشجویان قبولی روزانه است.۲۹دانشگاه علوم پزشكی كرمانبا توجه به محدودیت ظرفیت اسكان، دانشگاه فاقد امكانات واگذاری خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود است.۳۰دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاهتعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد۳۱دانشگاه علوم پزشكی گلستانهمه دوره های دانشگاه فاقد هرگونه تسهیلات خوابگاهی و اسكان برای كلیه دانشجویان است. هیچگونه تعهدی نسبت به تامین خوابگاه به دانشجویان بومی و غیربومی ندارد.۳۲دانشگاه علوم پزشكی گنابادخوابگاه دانشجویی با شرایط خاص برای دانشجویان دختر معادل ۷۵ درصد طول مقطع تحصیلی و دانشجویان پسر نیمه اول مقطع تحصیلی۳۳دانشگاه علوم پزشكی گیلانعدم تعهد در ارائه خوابگاه بخصوص برای پسران۳۴دانشگاه علوم پزشكی لرستانپسران در كلیه رشته ها فاقد خوابگاه، دختران در كلیه رشته ها محدودیت در خوابگاه۳۵دانشگاه علوم پزشكی مازندرانتعهدی در مورد ارائه تسهیلات رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع مختلف، ندارد.۳۶دانشگاه علوم پزشكی مشهدمجتمع های آموزشی عالی سلامت كاشمر و قوچان: خوابگاه خودگردان. مجتمع آموزشی عالی سلامت درگز: بدون خوابگاه. رشته های پردیس خودگردان: محدودیت در ارائه خوابگاه۳۷دانشگاه علوم پزشكی همدانتعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد۳۸دانشگاه علوم پزشكی یزدهیچگونه تعهدی در مورد ارائه خوابگاه ندارد

1398/05/28
15:18:44
5.0 / 5
3749
تگهای خبر: آموزش , پزشك , تحصیل , دانشجو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است