آرشیو مطالب : امیركبیر

تصفیه لجن های نفتی در مخازن طرح موفق محققان دانشگاه امیركبیر

تصفیه لجن های نفتی در مخازن طرح موفق محققان دانشگاه امیركبیر

جاذب جداسازی یك رنگزا از پساب در دانشگاه امیركبیر ساخته شد

جاذب جداسازی یك رنگزا از پساب در دانشگاه امیركبیر ساخته شد

دانشگاه امیركبیر و شركت نفت قرارداد پژوهشی امضا كردند

دانشگاه امیركبیر و شركت نفت قرارداد پژوهشی امضا كردند
توسط بانوی محقق دانشگاه امیر كبیر انجام شد:

روش نوین تعیین ارتباط اتصالات مغزی با تغییرات بین گروهی

روش نوین تعیین ارتباط اتصالات مغزی با تغییرات بین گروهی

تشخیص زودهنگام بیماری با استفاده از اینترنت اشیا

تشخیص زودهنگام بیماری با استفاده از اینترنت اشیا

خرید بهتر با ارزیابی هدهای جدید چاپگر دیجیتال چاپ منسوجات

خرید بهتر با ارزیابی هدهای جدید چاپگر دیجیتال چاپ منسوجات

جاذب جداسازی یك رنگزا از پساب در دانشگاه امیركبیر ساخته شد

جاذب جداسازی یك رنگزا از پساب در دانشگاه امیركبیر ساخته شد

دانشگاه امیركبیر و شركت نفت قرارداد پژوهشی امضا كردند

دانشگاه امیركبیر و شركت نفت قرارداد پژوهشی امضا كردند

طراحی روشی برای كنترل التهاب چشم به همت پژوهشگران ایرانی

طراحی روشی برای كنترل التهاب چشم به همت پژوهشگران ایرانی
در دانشگاه امیركبیر

تصفیه لجن در مخازن نفتی

تصفیه لجن در مخازن نفتی
دانشگاه فارسی دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است